architektonický atelier, ing. arch. Michal VIGAŠ, Horná 54, Banská Bystrica

PROJEKTY / ŠKOLSKÉ PRÁCE / SÚŤAŽ POROTHERM 2001
  názov projektu
lokalita
umiestnenie

typ súťaže
vyhlasovateľ
termín

Objekt obč. vybavenosti
Rusovce, Bratislava
1. miesto

celoslovenská študentská suťaž
tehelne Wienerberger
02/2001návrh situovania budovy využíva mierny spád pozemku v smere od hlavnej komunikácie s prevýšením cca 2 m.
objekt nadväzuje na pôvodnú zástavbu svojou sedlovou strechou a zároven reaguje na plochostrechú zástavbu, ktorá sa rozvíja v smere k centru Rusoviec, vysunutím casti prízemia spod zastrešenia.

objekt svojim tvarom osadenia do pozemku jasne definuje zásobovaco-obslužnú a verejnú zónu.V najfrekventovanejšom bode pozemku, pri krížení hlavného tahu Rusoviec s odbockou k novonavrhovanej nízkopodlažnej zástavbe je situovaná prevádzka kvetinárstva, ktoré je tak schopné oslovit zákazníkov zo smeru Bratislava-Budapešt. Zároven prispieva k oživeniu a zatraktívneniu tohoto tahu bez nárokov na kvalitu okolitej zástavby (co by si vyžadovalo situovanie napr. kaviarne). Pri posudzovaní vhodnosti umiestnenia prevádzky potravín autor zvážil, že na hlavnom tahu je viacero obdobných prevádzok a tak situoval uvedené do pozície v náväznosti k novonavrhovanej výstavbe.

Pre prevádzku kaviarne je zadefinovaný priestor s vizuálnym priehladom na sedlové strechy rodinných domov. Prevádzky drogérie a rýchlocistiarne, rovnako ako prevádzke kaderníctva a holicstva sú poskytnuté rovnocenné priestory z prístupom z jadra verejného priestoru. Kvetinárstvo - v maximálnej miere využíva exponovanú polohu nárožia, vstup situovaný k hlavnej komunikácii. hospodárske priestory otocené na východnú stranu. Drogéria + rýchlocistiaren - využíva napojenie na zásobovaciu komunikáciu, odbytová cast je opticky navzájom rozdelená na cast drogérie a cast zberne šatstva. Kaviaren - naplno zhodnocuje výškový rozdiel pozemku, má dve výškovo diferencované odbytové plochy. Situovanie kancelárie umožnuje diskrétny priehlad do kaviarne. Vrchná úroven odbytišta umožnuje viacfunkcné využitie, napr. aj ako herna. Orientovaný výhlad na najkultivovanejšiu cast prilahlého územia. Potraviny - v mieste distribúcie dopravy do novonavrhovanej obytnej zástavby, najlepší možný kontakt z potencionálnym odbytištom. Holicstvo + kaderníctvo - v podkroví sedlovej strechy, prístupné zo spolocného centrálneho priestoru vonkajším schodiskom. Samotná prevádzka striktne dodržuje rozdelenie zákazníkov.

KONŠTRUKCIA
Celá nosná a nenosná konštrukcná sústava využíva výrobky fy. porotherm. obvodové murivo - porotherm 38 p+d, omietka- tepelnoizolacná fasádna omietka porotherm, priecky - porotherm 8, stropný systém - predpäté nosníky a stropné vložky porotherm 60, maximálny rozpon v objekte je 6,00 m. objekt vo fasáde aj vonkajšej dlažbe využíva produkty wst klinker. Prekrytie kaviarne pomocou lepených drevených nosníkov.

STAVEBNÁ EKONÓMIA
obostavaný priestor: 1512 m3
zastavaná plocha : 340 m2
hrubý odhad nákladov: 11.500,000 Sk

 


(c) grape.sk | last update : 13/10/2006